Social Media

18 Th5 2024

Bài viết

Tin công ty

Quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong thời điểm sản xuất, tiêu thụ khó khăn

Trước tình hình sản xuất, tiêu thụ khó khăn, đặc biệt là trong quý IV năm 2020, Giám đốc Công ty đã ban hành công văn số: 573/VLC-TCLĐ ngày 20/10/2020 V/v tổ chức sản xuất trong thời điểm Công ty gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ và công văn số: 631/VLC-TCLĐ ngày 11/11/2020 V/v tổ chức sản xuất thời điểm sản xuất, tiêu thụ kho khăn.

Theo đó CBCNV gián tiếp hưởng lương khoán hàng tháng đi làm theo chế độ 4 ngày/tuần, có thể tối đa 3 ngày/tuần nhưng phải hoàn thành công việc; Đối với các Phân xưởng sản xuất bố trí lao động hợp lý, đảm bảo năng suất lao động, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động;

Cũng tại thời điểm này, Công ty đã tổ chức cho CBCNV nghỉ phép. Cụ thể các đơn vị trong toàn Công ty cân đối công việc Công ty giao để sắp xếp, bố trí lao động hợp lý và tổ chức cho CBCNV đơn vị mình nghỉ phép năm 2020 trong tháng 11 và 12/2020, trường hợp đặc biệt bố trí nghỉ chế độ phép năm 2020 cho CBCNV đến hết Quý I/2021.

Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Chủ tịch Công đoàn bộ phận tổ chức tuyên truyền về tình hình khó khăn trong công tác sản xuất, tiêu thụ của TKV nói chung và Công ty nói riêng để CBCNV các đơn vị biết cùng chia sẻ; đồng thời động viên tinh thần CBCNV yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của TKV và Công ty, cùng nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ TKV giao năm 2020, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

Nguyễn Thị Thu Phương

Bài viết liên quan

Bình luận