Social Media

10 Th6 2024

Bài viết

Giới thiệu chung

Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH CHÍNH

+ ĐẢNG ỦY CÔNG TY KHO VẬN ĐÁ BẠC- VINACOMIN
1 Võ Khắc Nghiêm

Bí thư

2 Phạm Công Hân Phó Bí thư
3 Đồng Xuân Hà Chánh Văn phòng

+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1 Võ Khắc Nghiêm Giám đốc
2 Nguyễn Hoài Giang Phó Giám đốc
3 Lê Văn Duẩn Phó Giám đốc
4 Vũ Hồng Mạnh Phó Giám đốc
5 Hoàng Đức Quang Kế toán trưởng

+ CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

1 Văn Thị Thu Hoài Chủ tịch
2 Nguyễn Xuân Trường Phó Chủ tịch

+ CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY

1 Đoàn Văn Bàng Chủ tịch
2 Bùi Đức Xuân Phó chủ tịch

+ ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY

1 Phan Bá Tuấn Bí thư

Bài viết liên quan

Bình luận