Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Lan tỏa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Công ty Kho vận Đá Bạc- Vinacomin đã lãnh chỉ đạo cụ thể hóa và đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết chuyên đề gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Đồng chí Võ Khắc Nghiêm – Bí thư Đảng uỷ Công ty trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã triển khai cụ thể hoá nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khoá XII và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XIII phù hợp, linh hoạt với điều kiện thực tế từng đơn vị.

Trong 03 năm qua, bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy TKV, Đảng uỷ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của Kết luận số 01-KL/TW, góp phần nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và người lao động. Ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các chi bộ. Nhiều cấp ủy, đơn vị đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực và quyết tâm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cũng như góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty và các đơn vị.

Để lan tỏa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng sâu rộng, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, Đảng uỷ Công ty thường xuyên lãnh chỉ đạo đổi mới hình thức quán triệt, tuyên truyền trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến, đưa vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề…

Thông qua những hình thức quán triệt linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, các nội dung chuyên đề về học tập Bác đã đi vào đời sống, lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động về giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đảng ủy Công ty thường xuyên lồng ghép sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Đảng hằng quý, 6 tháng và tổng kết năm. Với kết quả đạt được và tại các hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Công ty đã có 03 tập thể, 35 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu được Đảng ủy Công ty đã biểu dương, khen thưởng.

Song song với các hình thức đó Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua theo chỉ đạo của các cấp; tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định, quy chế của TKV và Công ty; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt công tác An toàn, An ninh trật tự; tổ chức thăm, tặng quà gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; khen thưởng công nhân tiêu biểu xuất sắc…, Phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tham gia giám sát thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đơn vị phổ biến, quán triệt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các hội nghị, sinh hoạt định kỳ hằng tháng; tham gia góp ý xây dựng Đảng và thực hiện  tốt quy chế phối hợp giữa các tổ chức.

Nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới Đảng uỷ Công ty tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

Từ những kết quả đạt được và bằng sự nỗ lực, đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty, Công ty quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Kho vận Đá Bạc hôm nay mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vững vàng vượt mọi khó khăn, đoàn kết, đồng lòng phấn đấu thực hiện theo lời dậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Xây dựng ngành Than thực sự thành một ngành kinh tế gương mẫu cho các ngành kinh tế khác”.

                                                                                  Thuý Quỳnh

Bài viết liên quan

Bình luận