Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Tin công ty

Kiểm tra chấm điểm về công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2024

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2024 của các Phân xưởng sản xuất và tiếp tục rà soát để hoàn thiện hồ sơ, sổ sách về quản lý công tác ATVSLĐ để triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ 6 tháng cuối năm 2024.

Công ty đã tổ chức kiểm tra chấm điểm thi đua về công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2024 đối với 07 phân xưởng sản xuất.

Qua đợt kiểm tra cho thấy: trong 6 tháng đầu năm 2024 công tác quản lý hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác ATVSLĐ, PCCN, MT, PCTT – TKCN các đơn vị đã thực hiện theo quy định, theo hướng dẫn của Công ty; Việc ghi sổ nhật lệnh và ca lệnh sản xuất của các Phân xưởng có nội dung giao việc cụ thể biện pháp an toàn và ký giao nhận lệnh đầy đủ; Các hiện trường sản xuất đảm bảo an toàn cho người lao động thực hiện công việc.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có 05/07 đơn vị sản xuất đạt danh hiệu đơn vị “đảm bảo ATVSLĐ xuất sắc”.

Vũ Trung Kiên

Bài viết liên quan

Bình luận