Social Media

18 Th8 2022

Bài viết

Tin công ty

Kiểm tra chấm điểm về công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2022

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2022 của các Phân xưởng sản xuất và tiếp tục rà soát để hoàn thiện hồ sơ, sổ sách về quản lý công tác AT-VSLĐ để triển khai thực hiện công tác AT-VSLĐ 6 tháng cuối năm 2022.

Công ty đã tổ chức kiểm tra chấm điểm thi đua về công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2022 đối với 7 phân xưởng sản xuất.

Qua đợt kiểm tra cho thấy: trong 6 tháng đầu năm 2022 công tác quản lý hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác ATVSLĐ, PCCN, MT, PCTT – TKCN các đơn vị đã thực hiện theo quy định, theo hướng dẫn của Công ty; Việc ghi sổ nhật lệnh và ca lệnh sản xuất của các Phân xưởng có nội dung giao việc cụ thể biện pháp an toàn và ký giao nhận lệnh đầy đủ; Các hiện trường sản xuất đảm bảo an toàn cho người lao động thực hiện công việc. Tuy nhiên, PX. VHTB MK, PX. VCĐS đã đều để xảy ra 01 vụ tai nạn lao động nặng.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 5 đơn vị sản xuất (PX. GN UB, PX GN MK, PX. VT Ô tô, PX. ĐMTX-CĐS, PX. VHTB UB) đạt danh hiệu đơn vị “đảm bảo AT-VSLĐ xuất sắc” và 02 đơn vị (PX. VHTB MK, PX. VCĐS) đạt danh hiệu đơn vị “đảm bảo AT-VSLĐ”.

Vũ Trung Kiên

Bài viết liên quan

Bình luận