Social Media

16 Th7 2024

Bài viết

Thông tin đấu thầu

Thông báo kết quả chỉ định nhà cung cấp và thư chấp thuận trao hợp đồng gói dịch vụ Gói thầu số 01: Lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: Sửa chữa đường sắt Vàng Danh – Cảng. Hạng mục: Ghi đường sắt

Chi tiết tại file đính kèm: 843 TB kết quả LCNCC_Ghi ĐS VD-Cảng (1)

Bài viết liên quan

Bình luận