Phân xưởng vận tải Ô tô quyết tâm không để xảy ra TNLĐ và sự cố do chủ quan gây ra

Căn cứ luật an toàn vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; quyết định số 87 QĐ/Ttg ngày 12/1/2016 của Thủ tướng chính phủ về tháng hành động an toàn vệ sinh lao động. Căn cứ vào kế hoạch liên tịch số 142/KHLT-VLC ngày 11 tháng 02 năm 2020 của công ty kho vận Đá Bạc về việc “Tổ chức thực hiện tháng hành động AT-VSLĐ năm 2020”.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình sản xuất của thực tế của phân xưởng. Quản Đốc và Chủ tịch công đoàn bộ phận phân xưởng vận tải Ô tô thống nhất xây dựng kế hoạch “Tổ chức thực hiện tháng hành động AT-VSLĐ năm 2020” từ 1/5/2020 đến 31/5/2020 tại phân xưởng với mục đích: Nhằm củng cố, tăng cường, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) thực thi có hiệu quả luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thúc đẩy chương trình hành động cụ thể tại các đơn vị nhằm cải thiện điều kiện lao động, để người lao động chủ động kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ gây TNLĐ, BNN; Thông tin tuyên truyền đến tập thể, cá nhân người lao động về các mối nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, để từ đó nhìn nhận, đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đồng thời có các biện pháp loại bỏ các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất, nhằm đạt được mục tiêu về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 mà phân xưởng, công ty đã đề ra.

Với chủ đề phát động tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 là: “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Phân xưởng vận tải Ô tô đã thành lập tiểu ban chỉ đạo tháng hành động AT-VSLĐ và sẽ tổ chức tuyên truyền thường xuyên trong các buổi giao ca để nâng cao trách nhiệm “tự chủ an toàn” ngay từ trước thời gian diễn ra tháng AT-VSLĐ và thực hiện các biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ đến hết năm 2020.

Phân xưởng vận tải Ô tô phấn đấu trong tháng hành động về ATVSLĐ cũng như các tháng trong năm 2020 là “ Toàn phân xưởng không để xảy ra TNLĐ và sự cố do chủ quan gây ra”.

Đặng Văn Vũ

Bản tin Media Vinacomin

Video ID missing!

Hoạt động Công ty

Video ID missing!

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine