Tin ngày 21/02

Kiểm tra chuyên đề AT – GTVT Quý I năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 2407/KH – VLC ngày 31/12/2019 của Giám đốc Công ty V/v kiểm tra công tác AT – VSLĐ năm 2020.

Từ ngày 10-16/01/2020 và từ ngày 10-18/02/2020, Công ty đã tiến hành kiểm tra an toàn chuyên đề GTVT, chuyên đề áp lực, thiết bị nâng quý I năm 2020. Thông qua kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, vi phạm; tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý hồ sơ kỹ thuật, quản lý và sử dụng xe máy, sử dụng thiết bị, cơ sở hạ tầng GTVT góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Lê Ngọc Hiệp

 Tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện quyết định số: 1999/QĐ – TKV ngày 15/11/2019 về việc quy định về công tác thuê ngoài trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV); Công văn số: 6414/TKV – AT ngày 25/12/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV V/v Tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động đối với công tác thuê ngoài; Quyết định số: 56/QĐ – VLC ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin V/v ban hành Quy định quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với công tác thuê ngoài trong Công ty kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

Để phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được TKV giao và các hợp đồng đã được ký kết đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Trong tháng 01 và 02 năm 2020, Phòng An toàn Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn nội quy an toàn của Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin cho 664 CNVC, người lao động của các Công ty: Than Uông Bí, Than Nam Mẫu, Than Mạo Khê, Chế biến than Quảng Ninh, Cổ phần SX&TM Than Uông Bí, Đông Đức…, trong năm 2020 sẽ làm việc tại hiện trường do Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin quản lý.

Bên cạnh đó, theo đề nghị của Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin, ngày 16 tháng 01 và 13 tháng 02 năm 2020 các Công ty than: Uông Bí, Nam Mẫu, Vàng Danh, Mạo Khê và Công ty Chế biến than Quảng Ninh đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn quy định an toàn của các công ty này cho 240 CNVC của các đơn vị trong Công ty kho vận Đá Bạc - Vinacomin trong năm 2020 sẽ làm việc tại hiện trường do các Công ty nói trên quản lý.

Lê Ngọc Hiệp

Bản tin Media Vinacomin

Video ID missing!

Hoạt động Công ty

Video ID missing!

Thư viện ảnh

Tỷ giá ngoại tệ

Giá Vàng Trong ngày

Khảo sát ý kiến

Joomla forms builder by JoomlaShine