Công ty Kho vận Đá Bạc – TKV, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam…